محورهای کنفرانس به شرح زیر می باشند:

A-    نگهداری رویه

B-    نگهداری ابنیه فنی

C-    ایمنی راه (شامل علائم ، حفاظ ، مدیریت و HSE)

D-    راهداری زمستانی (شامل ماشین آلات و ...)

E-    مدیریت بحران و راهداری اضطراری ( شامل ریزش ، لغزش ، رانش ، سیل ، زلزله و ...)

F-    سازمان دهی و تامین منابع مالی (شامل مشارکت بخش خصوصی (PPP) ، راهداری نوین و ...)

G-    راهداری و حمل ونقل پایدار ( شامل محیط زیست ، رویکرد اجتماعی و ...)

H-    سامانه های مدیریت نگهداری (روسازی ، پل و تونل)