اهداف برگزاری همایش عبارتند از :

-         اهداف آموزشی و ارتقاء کیفیت برای مهندسین و کارشناسان طراح، مجری و ناظر و افزایش آشنایی باحوزه های تخصصی برای مدیران اجرایی که از طریق سخنرانی های علمی (توسعه علمی) ، میزگردهای تخصصی (انتقال تجربیات حرفه ای) و کارگاه های آموزشی (انتقال دانش) تامین
می گردد.

-         اهداف پژوهشی و توسعه دراز مدت از طریق دریافت و ارائه سخنرانی های علمی.

-         گسترش شناخت راهداری در سطح عمومی جامعه

-         تاکید بر لزوم منظور نمودن نقش کلیدی راهداری در برنامه ریزی های کلان اجرایی در حوزه راه

-         برقراری ارتباط نزدیکتر بین مخاطبین همایش و شرکتها و صنایع مرتبط با راهداری از طریق برگزاری نمایشگاههای تخصصی در حاشیه همایش