تهران - خیابان 16 آذر - نبش کوچه عروجی
پلاک 54 - طبقه 2 - واحد 4

آدرس دفتر همایش

  021-61113294 دبیرخانه  

تلفن تماس

021-61113294

نمابر

roadiran.ir   ,     rm.ut.ac.ir
`

سایت همایش

 


rm-paper@roadiran.ir

رایانشان مکاتبات مقاله
ارسال متن مقاله اولیه یا اصلاح شده
ارسال فرم ثبت نام و اجازه نشر
هر گونه مکاتبات مربوط به مقالات


rm-art@roadiran.ir

رایانشان مکاتبات آثار هنری
ارسال فایل عکس یا طرح یا نقاشی 
ارسال فرم اجازه نشر
هر گونه مکاتبات مربوط به آثار هنری


rm@roadiran.ir

رایانشان مکاتبات عمومی
مکاتبات اعضای محترم کمیته های همایش
مکاتبات حامیان محترم همایش و مشارکت کنندگان نمایشگاه جانبی
مکاتبات عمومی دیگر مراجعین محترم

 

Refresh Code